Wedstrijdreglement - de Binck Challenge, wedstrijd € 5.000

 

1. Organisator

 • Deze wedstrijd wordt georganiseerd door BinckBank N.V., met maatschappelijke zetel gelegen te Barbara Strozzilaan 310 te 1083 Amsterdam (Nederland), KvK Amsterdam 33162223, handelend via haar Belgisch bijkantoor gelegen te 2000 Antwerpen, Italiëlei 124, bus 101, BTW BE 0842.123.910, RPR Antwerpen, hierna ook “BinckBank” of de “Organisator” genoemd.

 

2. Vereisten voor geldige deelname

 • Om kans te maken op de beleggingsportefeuille van € 5.000 moet je deelnemen tussen 05-11-2018 en 19-04-2019 via het deelnemingsformulier op www.binckchallenge.be.
 • De deelnemers bezorgen BinckBank hun voornaam, familieachternaam, geslacht, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, adres en geboortedatum.
 • Deelname is pas geldig wanneer deelnemers alle wedstrijdvragen hebben beantwoord.
 • De wedstrijdvragen zijn:
  • wedstrijdvraag 1: Reken uit hoeveel je met € 20.000 zal verdienen op je spaarboekje tijdens de Binck Challenge (5-11-2018 tot 19-04-2019) met een rentevoet van 0,15%.
  • wedstrijdvraag 2: Hoeveel bewaarloon betaal je bij BinckBank?
  • schiftingsvraag: Hoeveel keer komt “BinckBank” voor in alle video’s van de Binck Challenge (uitgesproken en geschreven)? Tip: er verschijnen 6 videos waarvan de laatste op 11 april 2019.
 • Door zich in te schrijven, verklaren deelnemers dat de inhoud van hun kandidatuur waarheidsgetrouw is.
 • BinckBank behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren zonder opgave van reden, en is op geen enkele manier aansprakelijk voor de weigering.
 • Zijn uitgesloten van deelname: personeelsleden of bestuurders van BinckBank en haar gelieerde vennootschappen, personen verbonden aan de organisatie van de wedstrijd, deelnemers van de Binck Challenge en gezins- of familieleden tot in de derde graad van vermelde uitgesloten personen.
 • Elke persoon mag slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd.

 

3. Belangrijke informatie

 • BinckBank verstrekt haar klanten geen beleggingsadvies. Deze wedstrijd mag niet worden opgevat als advies van BinckBank om beleggingsproducten of diensten bij BinckBank af te nemen. Je bent volledig vrij om zelf in bepaalde financiële producten te beleggen of om voor bepaalde financiële diensten te kiezen. De uiteindelijke keuze voor een financieel product of dienst is je autonome en vrije keuze en je blijft zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van je portefeuille.

 

4. Selectie van de winnaar

 • De prijs van € 5.000 wordt toegekend op basis van de drie antwoorden die de deelnemers hebben ingevuld. In het geval van een ex aequo wordt de winnaar gekozen op basis van de schiftingsvraag (vraag 3). Op 23-04-2019 wordt de winnaar persoonlijk op de hoogte gesteld via e-mail.
 • Uitslagen en beslissingen van BinckBank in het kader van deze wedstrijd kunnen niet worden aangevochten. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

 

5. Prijs

 • De prijs is de storting van een geldbedrag van € 5.000 op de Zelf Beleggen-rekening die wordt geopend overeenkomstig het volgende punt van dit artikel 5.
 • De winnaar moet een nieuwe Zelf Beleggen-rekening openen bij BinckBank alvorens de prijs in ontvangst kan worden genomen.
 • U houdt een Zelf Beleggen rekening aan bij BinckBank vanaf het moment waarop u de Klantenovereenkomst Zelf Beleggen heeft ondertekend en BinckBank van u een geldige identificatiestorting (een storting van een bedrag op de nieuwe rekening) heeft ontvangen of uw identiteit op een andere geldige wijze geverifieerd heeft.
 • BinckBank hanteert een standaard acceptatieprocedure voor het openen van rekeningen en behoudt zich het recht voor klanten te weigeren.
 • De winnaar kan de prijs gedurende 12 maanden nadat deze op de nieuwe Zelf Beleggen-rekening werd gestort niet aan de rekening onttrekken. Om deze reden kan de winnaar gedurende deze periode van 12 maanden geen externe tegenrekening aan de nieuwe Zelf Beleggen-rekening toevoegen. De tegenrekening die in de Klantenovereenkomst Zelf Beleggen wordt ingevuld, wordt door BinckBank aan de Zelf Beleggen-rekening toegevoegd na het verstrijken van de periode van 12 maanden.

 

6. Passendheid

 • BinckBank stelt in het kader van Zelf Beleggen vragenlijsten ter beschikking waarmee onderzocht kan worden of u over voldoende kennis en ervaring beschikt met betrekking tot beleggen in het algemeen, de voorgenomen belegging en de risico’s die ermee verbonden zijn. Bij het plaatsten van een order zal BinckBank steeds nagaan of u de toepasselijke vragenlijst(en) hebt ingevuld en zo hebt aangetoond dat u over voldoende kennis en ervaring met betrekking tot het voorgenomen order en de betrokken producten beschikt. In geval u een order plaatst in een financieel instrument waarvoor u de vragenlijst niet invulde of waarvoor u onvoldoende kennis en ervaring heeft, zal BinckBank u steeds waarschuwen dat het voorgenomen order voor u niet passend is.
 • U kan de vragenlijsten en de resultaten steeds raadplegen onder uw “Instellingen” op de klantensite.

 

7. Wijzigingen en (voortijdige) beëindiging

 • BinckBank behoudt zich het recht voor om de looptijd of de invulling van de wedstrijd te wijzigen of de wedstrijd voortijdig te beëindigen. Wijzigingen in deze wedstrijd zullen kenbaar worden gemaakt via de website van de Binck Challenge (www.debinckchallenge.be).

 

8. Risico’s en kosten

 • BinckBank wijst erop dat aan alle vormen van beleggen risico’s verbonden zijn. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement ook grote risico’s met zich meebrengt. In de Algemene Voorwaarden van BinckBank, de informatiebrochures in het Documentencenter op de website van BinckBank en de beschikbare documentatie op de klantensite vindt u een uitgebreide beschrijving van de financiële instrumenten en de verbonden risico’s.
 • Aan de dienstverlening van BinckBank zijn kosten en lasten verbonden die u kan raadplegen in het Documentencenter op de website van BinckBank.

 

9. Aanvaarding wedstrijdreglement

 • Door zich in te schrijven, erkennen deelnemers dit wedstrijdreglement aanvaard te hebben. Indien u graag een exemplaar van dit wedstrijdreglement per post ontvangt, bel dan het nummer 03 303 31 11.

 

10. Belgische wetgeving

 • Op de wedstrijd is het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.

 

11. Verwerking persoonsgegevens

 • BinckBank zal de persoonsgegevens die u in het deelnemingsformulier aan BinckBank heeft verstrekt enkel gebruiken om deelname aan deze wedstrijd mogelijk te maken en u op de hoogte te houden over uw deelname, tenzij u BinckBank uw toestemming heeft gegeven om deze voor een ander doeleinde aan te wenden.
 • BinckBank heeft een Privacy Verklaring opgesteld waarin alle nuttige en wettelijk voorgeschreven informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens wordt opgenomen. De meest recente versie van de Privacy Verklaring is steeds beschikbaar op de website van BinckBank.

 

12. Verzaking en opzegging

 • U hebt het recht om zonder kosten van de klantenovereenkomst Zelf Beleggen af te zien binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de ondertekening van deze overeenkomst. U dient hiervoor een aangetekende brief te richten aan BinckBank, Italiëlei 124/101, 2000 Antwerpen. Het verzakingsrecht is niet van toepassing op de effectentransacties.
 • U kan de klantenovereenkomst Zelf Beleggen op ieder ogenblik opzeggen overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke klantenovereenkomst en de Algemene Voorwaarden van BinckBank.

 


Wedstrijdreglement - de Binck Challenge, wedstrijd € 20.000

1. Organisator

 • Deze wedstrijd wordt georganiseerd door BinckBank N.V., met maatschappelijke zetel gelegen te Barbara Strozzilaan 310 te 1083 Amsterdam (Nederland), KvK Amsterdam 33162223, handelend via haar Belgisch bijkantoor gelegen te 2000 Antwerpen, Italiëlei 124, bus 101, BTW BE 0842.123.910, RPR Antwerpen, hierna ook “BinckBank” of de “Organisator” genoemd.

 

2. Vereisten voor geldige deelname

 • Om deel te nemen aan de Binck Challenge moet je je inschrijven tussen 17-09-2018 en 15-10-2018 via het deelnemingsformulier op www.binckchallenge.be.
 • De deelnemers bezorgen BinckBank hun voornaam, familienaam, geslacht, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, adres en geboortedatum.
 • Om deel te nemen aan de Binck Challenge moet je minimum 18 jaar zijn.
 • Deelname is pas geldig wanneer deelnemers naast bovenstaande gegevens ook een geschreven motivatie of een motivatie in de vorm van een video aan BinckBank sturen via de daartoe aangewezen kanalen vóór 15-10-2018.
 • Deelnemers moeten beschikbaar zijn gedurende de volledige periode van de Binck Challenge en de selectieprocedure, namelijk van 15-10-2018 t.e.m. 10-04-2019.
 • Door zich in te schrijven, verklaren deelnemers dat de inhoud van hun kandidatuur waarheidsgetrouw is.
 • Elke persoon mag slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd.
 • BinckBank behoudt zich het recht om deelnemers te weigeren zonder opgave van reden, en is op geen enkele manier aansprakelijk voor de weigering.
 • Zijn uitgesloten van deelname: personeelsleden of bestuurders van BinckBank en haar gelieerde vennootschappen, personen verbonden aan de organisatie van de wedstrijd en gezins- of familieleden tot in de derde graad van vermelde uitgesloten personen. 
   

 

3. Belangrijke informatie

 • BinckBank verstrekt haar klanten geen beleggingsadvies. Deze wedstrijd en de beleggerstypes mogen niet worden opgevat als advies van BinckBank om bepaalde beleggingsproducten of diensten bij BinckBank af te nemen. Je bent volledig vrij om zelf in bepaalde financiële producten te beleggen of om voor bepaalde financiële diensten te kiezen. De uiteindelijke keuze voor een financieel product of dienst is je autonome en vrije keuze en je blijft zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van je portefeuille.

 

4. Selectieprocedure

 • De Binck Challenge loopt van 17-09-2018 tot 10-04-2019.
 • Deelnemers moeten zich inschrijven tussen 17-09-2018 en 15-10-2018.
 • Deelnemers bezorgen BinckBank volgende persoonlijke gegevens: voornaam, familienaam, geslacht, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, adres en geboortedatum.
 • Daarnaast bezorgen deelnemers BinckBank een geschreven motivatie en/of en motivatievideo. De deelnemers doen afstand van eventuele intellectuele rechten voortkomend uit of verbonden aan de motivatievideo. De motivatievideo kan door BinckBank zonder enige beperking worden aangewend voor de eigen activiteiten, inclusief elke vorm van communicatie aan derden of het publiek. De deelnemer geeft Binck uitdrukkelijk toestemming zijn afbeelding te gebruiken en publiek te maken.
 • Deelnemers zijn ervoor verantwoordelijk dat hun motivatievideo geen intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en of beeldrechten schendt. De deelnemer aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid ten aanzien van derde partijen. 
 • BinckBank heeft het recht om de deelnemers te selecteren of te weigeren op basis van de door haar vastgelegde criteria.
 • In de week van 15-10-2018 worden zowel de drie geselecteerde deelnemers als de niet-geselecteerde kandidaten per e-mail ingelicht over de keuze van BinckBank. 
 • Uitslagen en beslissingen van BinckBank kunnen niet worden aangevochten. Over de uitslag van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
   

 

5. Engagement deelnemers Bink Challenge

 • Deelnemers zijn gemotiveerd om te beleggen bij BinckBank, zijn bereid een Zelf Beleggen en/of Laten Beleggen rekening te openen bij BinckBank indien ze nog geen rekening aanhouden.
 • Deelnemers zijn bereid de gegevens die verband houden met hun rekening bij BinckBank (financiële instrumenten waarin wordt belegd, behaalde resultaten, etc.) publiekelijk te maken.
 • Deelnemers zullen instaan voor de fiscale gevolgen en fiscale afwikkeling van de vergoeding die aan de deelnemer door BinckBank wordt toegekend. BinckBank zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de afhandeling van de taksen en belastingen die op de vergoeding van toepassing zijn.
 • Deelnemers worden verondersteld bereid te zijn om mee te werken aan de verschillende updates, in de vorm van video’s, artikels en alle andere formats die BinckBank voor de Binck Challenge nodig acht.
 • Deelnemers zijn bereid de pers te woord te staan als daar vraag naar is.

 

6. Wijzigingen en (voortijdige) beëindiging

 • BinckBank behoudt zich het recht voor om de looptijd of de invulling van de wedstrijd te wijzigen of de wedstrijd voortijdig te beëindigen. Wijzigingen in deze wedstrijd zullen kenbaar worden gemaakt via de website van de Binck Challenge (www.binckchallenge.be).

 

7. Aanvaarding wedstrijdreglement

 • Door zich in te schrijven, erkennen deelnemers dit wedstrijdreglement aanvaard te hebben. Indien u graag een exemplaar van dit wedstrijdreglement per post ontvangt, bel dan het nummer 03 303 31 11.

 

8. Belgische wetgeving

 • Op de wedstrijd is het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.

 

9. Verwerking persoonsgegevens

 • BinckBank zal de persoonsgegevens die u in het deelnemingsformulier aan BinckBank heeft verstrekt enkel gebruiken om deelname aan deze wedstrijd mogelijk te maken en u op de hoogte te houden over uw deelname, tenzij u BinckBank uw toestemming heeft gegeven om deze voor een ander doeleinde aan te wenden.
 • BinckBank heeft een Privacy Verklaring opgesteld waarin alle nuttige en wettelijk voorgeschreven informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens wordt opgenomen. De meest recente versie van de Privacy Verklaring is steeds beschikbaar op de website van BinckBank.

   


  Wedstrijdreglement - de Binck Challenge, transactietegoed € 25

   

  1. Organisator

  • Deze wedstrijd wordt georganiseerd door BinckBank N.V., met maatschappelijke zetel gelegen te Barbara Strozzilaan 310 te 1083 Amsterdam (Nederland), KvK Amsterdam 33162223, handelend via haar Belgisch bijkantoor gelegen te 2000 Antwerpen, Italiëlei 124, bus 101, BTW BE 0842.123.910, RPR Antwerpen, hierna ook “BinckBank” of de “Organisator” genoemd.

   

  2. Vereisten voor geldige deelname

  • Om kans te maken op € 25 transactietegoed, moet je eigenaar zijn van een Facebookprofiel.
  • Profielen die ervan verdacht worden vals te zijn, kunnen zonder tegenspraak geweigerd worden door BinckBank.
  • Elke deelnemer mag op elke vraag slechts één keer antwoorden.
  • BinckBank behoudt zich het recht om deelnemers te weigeren zonder opgave van reden, en is op geen enkele manier aansprakelijk voor de weigering.
  • Zijn uitgesloten van deelname: personeelsleden of bestuurders van BinckBank en haar gelieerde vennootschappen, personen verbonden aan de organisatie van de wedstrijd, deelnemers van de Binck Challenge en gezins- of familieleden tot in de derde graad van vermelde uitgesloten personen.

   

  3. Belangrijke informatie

  • BinckBank verstrekt haar klanten geen beleggingsadvies. Deze wedstrijd mag niet worden opgevat als advies van BinckBank om beleggingsproducten of diensten bij BinckBank af te nemen. Je bent volledig vrij om zelf in bepaalde financiële producten te beleggen of om voor bepaalde financiële diensten te kiezen. De uiteindelijke keuze voor een financieel product of dienst is je autonome en vrije keuze en je blijft zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van je portefeuille.

   

  4. Selectie van de winnaar

  • Deelnemers beantwoorden de vraag die door BinckBank op de Facebookpagina Binck Belgium (https://nl-nl.facebook.com/Binck.be/) wordt geplaatst tussen 05-11-2018 en 31-03-2019. Elke twee weken wordt door BinckBank een nieuwe vraag op de Facebookpagina geplaatst. BinckBank behoudt zich het recht om zelf de meest originele en inspirerende reactie, op basis van de door BinckBank te bepalen criteria, te benoemen tot winnaar.
  • De winnaars van de wedstrijd worden in de week van de publicatie van de vraag bekendgemaakt door middel van een reactie op de post. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zijn of haar gegevens vervolgens aan BinckBank te bezorgen.
  • Uitslagen en beslissingen van BinckBank kunnen niet worden aangevochten. Over de uitslag van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

   

  5. Prijs

  • De prijs bestaat uit de toekenning van transactietegoed ter waarde van €25 op een Zelf Beleggen-rekening bij BinckBank naar keuze van de winnaar.
  • Indien de winnaar reeds Zelf Beleggen klant is bij BinckBank, zal het transactietegoed worden toegekend één week na het bekendmaken van de winnaars. Indien de winnaar nog geen Zelf Beleggen klant is bij BinckBank, zal het transactietegoed toegekend worden op de eerste maandag nadat dat de winnaar een Zelf Beleggen-rekening heeft geopend overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 5.
  • Het transactietegoed van € 25 is 2 maanden geldig, te rekenen vanaf het moment waarop het transactietegoed wordt geactiveerd, en kan gebruikt worden voor het verrichten van transacties.
  • Als de verrichting van een transactie wordt beschouwd: de uitvoering van een aan- of verkooporder van aandelen, obligaties, turbo’s, trackers, warrants, opties, futures of een beursgenoteerd beleggingsfonds.
  • De op de verrichtingen verschuldigde belastingen en/of taksen vallen niet onder deze actie en zijn dus volledig voor eigen rekening van de klant. Een overzicht van de transactietarieven en de beurstaks kan u raadplegen via www.binck.be/tarieven.
  • In het geval van een rekening met meerdere titularissen, zal per rekening slechts 1 keer € 25 transactietegoed worden toegekend.
  • BinckBank behoudt zich het recht voor om transacties te weigeren of vooralsnog transactiekosten aan te rekenen bij vermoeden van misbruik of oneigenlijk gebruik van de rekening en/of deze actie.
  • Indien de winnaar nog geen klant is bij BinckBank, zal deze een Zelf Beleggen-rekening moeten openen bij BinckBank binnen één maand na de bekendmaking van de winnaar vooraleer de prijs in ontvangst kan worden genomen.
  • U houdt een Zelf Beleggen rekening aan bij BinckBank vanaf het moment waarop u de klantenovereenkomst Zelf Beleggen heeft ondertekend en BinckBank van u een geldige identificatiestorting (een storting van een bedrag op de nieuwe rekening) heeft ontvangen of uw identiteit op een andere geldige wijze geverifieerd heeft.
  • BinckBank hanteert een standaard acceptatieprocedure voor het openen van rekeningen en behoudt zich het recht voor klanten te weigeren.

   

  6. Passendheid

  • BinckBank stelt in het kader van Zelf Beleggen vragenlijsten ter beschikking waarmee onderzocht kan worden of u over voldoende kennis en ervaring beschikt met betrekking tot beleggen in het algemeen, de voorgenomen belegging en de risico’s die ermee verbonden zijn. Bij het plaatsten van een order zal BinckBank steeds nagaan of u de toepasselijke vragenlijst(en) hebt ingevuld en zo hebt aangetoond dat u over voldoende kennis en ervaring met betrekking tot het voorgenomen order en de betrokken producten beschikt. In geval u een order plaatst in een financieel instrument waarvoor u de vragenlijst niet invulde of waarvoor u onvoldoende kennis en ervaring heeft, zal BinckBank u steeds waarschuwen dat het voorgenomen order voor u niet passend is.
  • U kan de vragenlijsten en de resultaten steeds raadplegen onder uw “Instellingen” op de klantensite.

   

  7. Wijzigingen en (voortijdige) beëindiging

  • BinckBank behoudt zich het recht voor om de looptijd of de invulling van de wedstrijd te wijzigen of de wedstrijd voortijdig te beëindigen. Wijzigingen in deze wedstrijd zullen kenbaar worden gemaakt via de website van de Binck Challenge (www.debinckchallenge.be).

   

  8. Risico’s en kosten

  • BinckBank wijst erop dat aan alle vormen van beleggen risico’s verbonden zijn. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement ook grote risico’s met zich meebrengt. In de Algemene Voorwaarden van BinckBank, de informatiebrochures in het Documentencenter op de website van BinckBank en de beschikbare documentatie op de klantensite vindt u een uitgebreide beschrijving van de financiële instrumenten en de verbonden risico’s.
  • Aan de dienstverlening van BinckBank zijn kosten en lasten verbonden die u kan raadplegen in het Documentencenter op de website van BinckBank.

   

  9. Aanvaarding wedstrijdreglement

  • Door zich in te schrijven, erkennen deelnemers dit wedstrijdreglement aanvaard te hebben. Indien u graag een exemplaar van dit wedstrijdreglement per post ontvangt, bel dan het nummer 03 303 31 11.

   

  10. Belgische wetgeving

  • Op de wedstrijd is het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.

   

  11. Verwerking persoonsgegevens

  • BinckBank zal de persoonsgegevens die u in het deelnemingsformulier aan BinckBank heeft verstrekt enkel gebruiken om deelname aan deze wedstrijd mogelijk te maken en u op de hoogte te houden over uw deelname, tenzij u BinckBank uw toestemming heeft gegeven om deze voor een ander doeleinde aan te wenden.
  • BinckBank heeft een Privacy Verklaring opgesteld waarin alle nuttige en wettelijk voorgeschreven informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens wordt opgenomen. De meest recente versie van de Privacy Verklaring is steeds beschikbaar op de website van BinckBank.

   

  12. Verzaking en opzegging

  • U hebt het recht om zonder kosten van de klantenovereenkomst Zelf Beleggen af te zien binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de ondertekening van deze overeenkomst. U dient hiervoor een aangetekende brief te richten aan BinckBank, Italiëlei 124/101, 2000 Antwerpen. Het verzakingsrecht is niet van toepassing op de effectentransacties.
  • U kan de klantenovereenkomst Zelf Beleggen op ieder ogenblik opzeggen overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke klantenovereenkomst en de Algemene Voorwaarden van BinckBank.